Enzym > Gorzelnictwo > uzupelniające > NEUTRASE 0,8L

NEUTRASE 0,8L

Procesy:

CHARAKTERYSTYKA

Neutrase 0.8 L jest proteazą bakteryjną produkowaną metodą fermentacji wgłębnej wybranego szczepu Bacillus amyloliquefaciens. Neutrase 0.8 L jest endoproteazą, która może być stosowana w większości tych przypadków, gdzie konieczna jest hydroliza białek (w stopniu umiarkowanym bądź wysokim) do peptydów.

Neutrase 0.8 L zawiera tylko neutralną frakcję proteaz syntetyzowanych przez Bacillus amyloliquefaciens podczas gdy w skład większości innych preparatów przemysłowych wchodzą proteazy alkaliczne.

Neutrase 0.8 L jest metalo-proteazą (Zn), stabilizowaną przez jony wapniowe i inhibowaną w związku z tym przez EDTA.

Neutrase 0.8 L zawiera niestandaryzowaną ilość beta-glukanazy.

Optymalne warunki pracy Neutrase 0.8 L to 45 – 55ºC i pH 5,5 – 7,5. Aktywności pokazane na rycinach 1 i 2 zostały zmierzone zgodnie ze zmodyfikowana metodą Ansona w roztworze wodnym bez stabilizującego wpływu elementów białkowych.

Stabilność Neutrase 0.8 L przy danej temperaturze zaleŜy od typu i stęŜenia obecnych w środowisku białek.