Szanowni Państwo,

25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). W związku z tym pragniemy poinformować iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma ENZYM Celina Choynowska z siedzibą w Dłutowie (95 – 081) ul. Główna 1a, tel. 44 634 02 19.
 2. Państwa Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. Realizacji umowy/zamówienia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy)
  2. Rozliczenia i zaksięgowania zrealizowanej umowy/zamówienia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO (przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)
 3. Dane zebrane dla celów realizacji umowy/zamówienia będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji umowy/zamówienia. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Dane zebrane dla celów rozliczenia i zaksięgowania zrealizowanej umowy/zamówienia (w tym dokumenty księgowe) będą przechowywane przez okres wymagany aktualnymi przepisami prawa w tym zakresie.
 4. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 5. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prawnie usprawiedliwionego interesu administratora  – na zasadach określonych w art. 21 RODO.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych – jeśli uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
 7. Dane osobowe będą udostępniane jedynie instytucjom upoważnionym na mocy przepisów prawa. Dane mogą być także powierzone podmiotom zewnętrznym wspierającym Administratora w realizacji jego zadań. Przykładem takiego podmiotu jest firma świadcząca usługi informatyczne.
 8. Podanie danych osobowych niezbędnych do skutecznej realizacji umowy/zamówienia jest warunkiem koniecznym aby umowa/zamówienie zostało zrealizowane. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 9. Nie będziemy podejmowali wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.